آخوزلوا âxuzelva (= حلوای گردو) حلوایی است که در آن مغز گردو ریخته باشند. دونه هلوا dune helvâ (= حلوای برنج) حلوایی است که با برنج کوبیده درست می‌شود. هلورده helvarde حلوا ارده است و از بیرون به ماها آورده می‌شود. تهلا tahlâ آرد سرخ کرده‌ای است که به آن شیر و شکر یا شیره افزوده شده است.کله kaleشیرواره» (نوبت شیر) است و آن چنان است که هر چند خانوار با یکدیگر قرار می‌گذارند که شیر روزانه دام‌های خود را به نسبت مقدار شیر، هر چند  روز یک بار به یک خانواده از میان خود بدهند و بدین روش هر خانواده هر چندگاه یک بار یا چند روز شیر فراوان خواهد داشت و این یک یا چند روز «کله» او شمرده می‌ شود.

/ 1 نظر / 4 بازدید
همین نزدیکی ها

:- به سراغ من اگر می آیید. پشت هیچستانم پشت هیچستان جایی است. پشت هیچستان رگ های هوا پر قاصدک هایی است که خبر می آرند از گل واشده در دورترین بوته خاک روی شن ها هم نقش سم اسبان سواران ظریفی است که صبح به سر تپه معراج شقایق رفتند پشت هیچستان چتر خواهش باز است تا نسیم عطشی در بن برگی بدود زنگ باران به صدا می آید آدم اینجا تنهاست و در این تاریکی سایه نارونی تا ابدیت جاری است به سراغ من اگر می آیید نرم و آهسته بیایید مبادا ترک بردارد چینی نازک تنهایی من سروده سهراب سپهری -/-<